دستگاه های ماینر

Chip and USB Miners

GPU Miners

Antminer U3
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 63 وات
نرخ هش 63 GH/S
کوین BTC
R1 AntRouter
Chip
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 4 وات
نرخ هش 5.5 GH/S
کوین BTC
Radeon R9 290x Tri-X
GPU
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 290 وات
نرخ هش 22 MH/S
کوین ETH
Radeon R9 Nano
GPU
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 175 وات
نرخ هش 23 MH/S
کوین ETH
Radeon R9 Fury X
GPU
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 275 وات
نرخ هش 23.5 MH/S
کوین ETH
Radeon R9 HD 7990
GPU
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 375 وات
نرخ هش 36 MH/S
کوین ETH
nVidia GeForce GTX 750 Ti
Ethereum Mining
GPU
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 40 وات
نرخ هش 6 MH/S
کوین ETH
nVidia GeForce GTX 970
Ethereum Mining
GPU
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 145 وات
نرخ هش 15.9 MH/S
کوین ETH
Radeon R9 295x2
GPU
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 500 وات
نرخ هش 46 MH/S
کوین ETH
Radeon HD 7870
GPU
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 175 وات
نرخ هش 10.2 MH/S
کوین ETH
Radeon R9 380x
GPU
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 200 وات
نرخ هش 18 MH/S
کوین ETH
Strix Radeon R7 370
GPU
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 110 وات
نرخ هش 12 MH/S
کوین ETH
Radeon R9 380
GPU
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 190 وات
نرخ هش 17 MH/S
کوین ETH
Radeon Rx 480
GPU
الگوریتم رمز نگاری Equihash
برق مصرفی 150 وات
نرخ هش 220 H/S
کوین ZEC
Radeon RX 470
GPU
الگوریتم رمز نگاری Equihash
برق مصرفی 150 وات
نرخ هش 220 H/S
کوین ZEC
Radeon R9 280x
GPU
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 250 وات
نرخ هش 200 MH/S
کوین ETH
Radeon Rx 480
GPU
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 150 وات
نرخ هش 25 MH/S
کوین ETH
Radeon RX 470
GPU
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 150 وات
نرخ هش 24 MH/S
کوین ETH
Radeon HD 7950
GPU
الگوریتم رمز نگاری Equihash
برق مصرفی 140 وات
نرخ هش 180 H/S
کوین ZEC
Radeon R9 390x
GPU
الگوریتم رمز نگاری Equihash
برق مصرفی 275 وات
نرخ هش 280 H/S
کوین ZEC
nVidia Geforce GTX 1080
TI ZCash Mining
ASIC
الگوریتم رمز نگاری Equihash
برق مصرفی 250 وات
نرخ هش 680 H/S
کوین ZEC
Asus ROG Strix RX 580-O8G
GPU
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 136 وات
نرخ هش 24 MH/S
کوین ETH
Asus ROG Strix Radeon
RX 570 O4G ETH
GPU
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 115 وات
نرخ هش 22 MH/S
کوین ETH
nVidia MSI P106-100 6GB
GPU
الگوریتم رمز نگاری Equihash
برق مصرفی 100 وات
نرخ هش 290 H/S
کوین ZEC
nVidia GeForce GTX 1050 Ti
Gaming X 4G
GPU
الگوریتم رمز نگاری Equihash
برق مصرفی 250 وات
نرخ هش 175 H/S
کوین ZEC
nVidia Asus GeForce GTX 1060 6GB
GPU
الگوریتم رمز نگاری Equihash
برق مصرفی 130 وات
نرخ هش 300 H/S
کوین ZEC
nVidia GigaByte GeForce GTX1070
G1 8GB
GPU
الگوریتم رمز نگاری Equihash
برق مصرفی 180 وات
نرخ هش 445 H/S
کوین ZEC
nVidia GigaByte GeForce GTX 1070
Ti 8G
GPU
الگوریتم رمز نگاری Equihash
برق مصرفی 125 وات
نرخ هش 520 H/S
کوین ZEC
nVidia EVGA GeForce GTX 1080 Ti
FTW3 11GB
GPU
الگوریتم رمز نگاری CryptoNight
برق مصرفی 308 وات
نرخ هش 910 H/S
کوین XMR
nVidia GeForce GTX 1070 Ti
Founders Edition
GPU
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 150 وات
نرخ هش 31 MH/S
کوین ETH

ASIC Miners

RIG Miners

AntMiner C1
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 800 وات
نرخ هش TH/S 1
کوین BTC
Antminer S4+
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 1480 وات
نرخ هش 2.57 TH/S
کوین BTC
AntMiner S5 Batch 6
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 30680 وات
نرخ هش 60.06 TH/S
کوین BTC
AntMiner S5 Batch 5
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 590 وات
نرخ هش 1.155 TH/S
کوین BTC
AntMiner S7 Batch 10
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 1293 وات
نرخ هش 4.73 TH/S
کوین BTC
Antminer S9i
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 1365 وات
نرخ هش 14.5 TH/S
کوین BTC
Antminer R4
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 845 وات
نرخ هش 8.7 TH/S
کوین BTC
Antminer T9+
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 1332 وات
نرخ هش 10.5 TH/S
کوین BTC
Antminer L3+
ASIC
الگوریتم رمز نگاری Scrypt
برق مصرفی 800 وات
نرخ هش 504 MH/S
کوین LTC
D3 Antminer
ASIC
الگوریتم رمز نگاری X11
برق مصرفی 970 وات
نرخ هش 17 GH/S
کوین DASH
DragonMint T1
GPU
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 1450 وات
نرخ هش 16 TH/S
کوین BTC
Antminer V9
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 955 وات
نرخ هش 4 TH/S
کوین BTC
Antminer E3
ASIC
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 760 وات
نرخ هش 190 MH/S
کوین ETH
Antminer X3
ASIC
الگوریتم رمز نگاری CryptoNight
برق مصرفی 500 وات
نرخ هش 220 KH/S
کوین XMO
Antminer B3
ASIC
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 328 وات
نرخ هش 780 H/S
کوین ETH
Antminer Z9 mini
ASIC
الگوریتم رمز نگاری Equihash
برق مصرفی 266 وات
نرخ هش 10 KH/S
کوین ZEC
Antminer L3++
ASIC
الگوریتم رمز نگاری Scrypt
برق مصرفی 942 وات
نرخ هش 580 MH/S
کوین LTC
E9.3 BTC Mining Equipment
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 110 وات
نرخ هش 16 TH/S
کوین BTC
E9.3 BTC Mining Equipment
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 105 وات
نرخ هش 13.5 TH/S
کوین BTC
SPx36 DASH
ASIC
الگوریتم رمز نگاری X11
برق مصرفی 4400 وات
نرخ هش 540 GH/S
کوین DASH
E9.2 BTC Mining Equipment
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 110 وات
نرخ هش 12 TH/S
کوین BTC
Antminer S15
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 1596 وات
نرخ هش 28 TH/S
کوین BTC
Antminer DR5
ASIC
الگوریتم رمز نگاری BLAKE256
برق مصرفی 1610 وات
نرخ هش 35 TH/S
کوین DCR
Antminer S9j
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 1350 وات
نرخ هش 14.5 TH/S
کوین BTC
Antminer S11
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 1365 وات
نرخ هش 19.5 TH/S
کوین BTC
Antminer S17e
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 2880 وات
نرخ هش 64 TH/S
کوین BTC
Antminer T17e
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 2915 وات
نرخ هش 53 TH/S
کوین BTC
Antminer S17
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 2385 وات
نرخ هش 53 TH/S
کوین BTC
Antminer S17Pro
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 1975 وات
نرخ هش 50 TH/S
کوین BTC
Antminer T17
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 2090 وات
نرخ هش 40 TH/S
کوین BTC
Antminer S9 SE
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 1280 وات
نرخ هش 16 TH/S
کوین BTC
Antminer S9k
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 1190 وات
نرخ هش 14 TH/S
کوین BTC
Antminer Z11
ASIC
الگوریتم رمز نگاری Equihash
برق مصرفی 1418 وات
نرخ هش 135 KH/S
کوین ZEC
PandaMiner P3
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 3000 وات
نرخ هش 44 TH/S
کوین BTC
Whatsminer M20S
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 3264 وات
نرخ هش 68 TH/S
کوین BTC
Whatsminer M30S
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 3344 وات
نرخ هش 88 TH/S
کوین BTC
Whatsminer M21S
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 3360 وات
نرخ هش 58 TH/S
کوین BTC
INNOSILICON T2T
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 2200 وات
نرخ هش 32 TH/S
کوین BTC
INNOSILICON T3+Pro
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 3300 وات
نرخ هش 67 TH/S
کوین BTC
INNOSILICON T3
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 3300 وات
نرخ هش 57 TH/S
کوین BTC
INNOSILICON T2T
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 2200 وات
نرخ هش 30 TH/S
کوین BTC
INNOSILICON A8+ CryptoMaster
ASIC
الگوریتم رمز نگاری CryptoNight
برق مصرفی 480 وات
نرخ هش 248 KH/S
کوین KRB,DERO,BCN
INNOSILICON D9+ DecredMaster
ASIC
الگوریتم رمز نگاری Blake
برق مصرفی 1229 وات
نرخ هش 2.8 TH/S
کوین DCR
INNOSILICON A5+ DashMaster
ASIC
الگوریتم رمز نگاری X11
برق مصرفی 1500 وات
نرخ هش 65 GH/S
کوین DASH
Innosilicon A6 LTCMaster
ASIC
الگوریتم رمز نگاری Scrypt
برق مصرفی 1500 وات
نرخ هش 1.23 GH/S
کوین LTC
Innosilicon A6+ LTC Master
ASIC
الگوریتم رمز نگاری Scrypt
برق مصرفی 2100 وات
نرخ هش 2.2 GH/S
کوین LTC
INNOSILICON A10
ASIC
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 750 وات
نرخ هش 500 MH/S
کوین LTC
INNOSILICON T3-43T
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 2100 وات
نرخ هش 43 TH/S
کوین BTC
INNOSILICON T2T
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 2100 وات
نرخ هش 26 TH/S
کوین BTC
INNOSILICON T3
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 2200 وات
نرخ هش 40 TH/S
کوین BTC
WHATSMINER M3X
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 2000 وات
نرخ هش 12.5 TH/S
کوین BTC
INNOSILICON T3
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 3100 وات
نرخ هش 50 TH/S
کوین BTC
EBIT E12
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 2505 وات
نرخ هش 44 TH/S
کوین BTC
EBIT E10.6
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 1760 وات
نرخ هش 16 TH/S
کوین BTC
EBIT E10.3
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 2640 وات
نرخ هش 24 TH/S
کوین BTC
EBIT E10.2
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 2835 وات
نرخ هش 27 TH/S
کوین BTC
Bitmain Antminer S19
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 3250 وات
نرخ هش 95 TH/S
کوین BTC
EBIT E9.5
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 920 وات
نرخ هش 11.5 TH/S
کوین BTC
EBIT E10.1
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 1800 وات
نرخ هش 18 TH/S
کوین BTC
Bitmain Antminer S19 PRO
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 3250 وات
نرخ هش 110 TH/S
کوین BTC
Antminer S19
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 3250 وات
نرخ هش 95 TH/S
کوین BTC
Antminer S19 Pro
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 3250 وات
نرخ هش 110 TH/S
کوین BTC
AntMiner S7
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 1293 وات
نرخ هش 4.73 TH/S
کوین BTC
Antminer T17
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 2090 وات
نرخ هش 40 TH/S
کوین BTC
Antminer S17
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 2385 وات
نرخ هش 53 TH/S
کوین BTC
Antminer T19
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 3150 وات
نرخ هش 84 TH/S
کوین BTC
Ebit Miner E9i
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 1420 وات
نرخ هش 13.5 TH/S
کوین BTC
Ebit Miner E12+
ASIC
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 2500 وات
نرخ هش 50 TH/S
کوین BTC
Ebit Miner E10.6
RIG
الگوریتم رمز نگاری SHA-256
برق مصرفی 1760 وات
نرخ هش 16 TH/S
کوین BTC
ETH Mining Rig Classic
Rig
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 1000 وات
نرخ هش 165 MH/S
کوین ETH
ETH Mining Rig Elite
Rig
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 1200 وات
نرخ هش 180 MH/S
کوین ETH
ETH Mining Rig Pro
Rig
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 1200 وات
نرخ هش 170 MH/S
کوین ETH
ETH Mining Rig Lite
Rig
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 1000 وات
نرخ هش 130 MH/S
کوین ETH
ETH Mining Rig Ambition 1070
Rig
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 2000 وات
نرخ هش 240 MH/S
کوین ETH
ETH Mining Rig Ambition 580
Rig
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 2000 وات
نرخ هش 220 MH/S
کوین ETH
PandaMiner B3 Pro
RIG
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 1250 وات
نرخ هش 230 MH/S
کوین ETH
Shark Mini
RIG
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 500 وات
نرخ هش 122 MH/S
کوین ETH
Shark Pro
RIG
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 800 وات
نرخ هش 181 MH/S
کوین ETH
Shark Extreme
RIG
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 1200 وات
نرخ هش 241 MH/S
کوین ETH
PandaMiner B3 Mute
RIG
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 1150 وات
نرخ هش 230 MH/S
کوین ETH
PandaMiner B3 Pro
RIG
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 1250 وات
نرخ هش 235 MH/S
کوین ETH
PandaMiner B9
RIG
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 950 وات
نرخ هش 320 MH/S
کوین ETH
PandaMiner B7
RIG
الگوریتم رمز نگاری Ethash
برق مصرفی 1150 وات
نرخ هش 230 MH/S
کوین ETH