فرصت های شغلی

افزاد علاقه مند به همکاری با مجموعه آرا کریپتو با توجه به شرایط زیر و تجربیات نیازمند مجموعه روزمه کاری خود را برای ما ارسال کنند.

  • حداقل سن 18
  • عدم سوء پیشینه قضایی
  • ترجیحا ساکن مشهد
  • رزومه کاری مرتبط و مناسب ( همچنین علاقه مندان به زمینه های کاری )
  • تایید توسط تیم کارشناسی مربوطه

نیازمند تیم,شخص جوان و متعهد در زمینه فعالیت دیجیتال مارکتینگ با شرایط زیر نیازمندیم :

  • روزمه کاری مناسب
  • مجدوده سنی( حداقل سن قانونی )
  • ترجیحا ساکن مشهد
  • متعهد و آن تایم
  • پرداخت به صورت درصد خروجی زمینه فعالیت

لطفا رزومه کاری خود را برای ما رسال کنید( با توجه به زمینه فعالیت مجموعه )